Perfect transport

Algemene voorwaarden Perfect Transport

Definities:

Algemene voorwaarden – De algemene voorwaarden zoals hieropvolgende genoemd.

Bedrijf – Opdrachtgever handelend vanuit een bedrijf of professie.

Consument – Opdrachtgever niet handelend vanuit een bedrijf of professie. 

Dienst – Alle werkzaamheden welke Perfect Transport voor de opdrachtgever verricht, in welke vorm dan ook.

Honorarium – De overeengekomen financiele vergoeding voor of ten behoeve van werkzaamheden welke Perfect Transport heeft verricht voor de opdrachtgever.

Opdracht – De overeenkomst tot dienstverlening

Opdrachtgever – Diegene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht geeft tot het verrichten van een dienst. Hieronder vallen zowel consumenten als bedrijven.

Overeenkomst – Elke overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Perfect Transport

Kortingscode – Een code welke tegen inlevering recht geeft op korting op, of gratis gebruik van, de dienst.

Werkingssfeer:

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Perfect Transport en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Perfect Transport, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Het niet eisen van naleving van deze algemene voorwaarden leidt niet tot verval van de rechten.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Perfect Transport en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Perfect Transport zijn overeengekomen.

Aanbiedingen en/of offertes:

Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Alle aanbiedingen en/of offertes van Perfect Transport zijn 21 dagen geldig. Indien deze termijn van 21 dagen is verlopen, dient de opdrachtgever een nieuwe offerte aan te vragen.

Perfect Transport kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Perfect Transport daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Perfect Transport anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Perfect Transport niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Totstandkoming overeenkomst:

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van de aanbieding en/of offerte van Perfect Transport.

Annulering overeenkomst:

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

De Opdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst te annuleren.

In geval van annulering vindt er geen restitutie van de aanbetaling plaats. Daarnaast is de Opdrachtgever het volledige honorarium of een gedeelte van het Honorarium verschuldigd. De Opdrachtgever is verplicht bij annulering van:

 • 1 week voor aanvang 100% van het Honorarium te voldoen;
 • 2 weken voor aanvang 80 % van het Honorarium te voldoen;
 • 1 maand voor aanvang 60 % van het Honorarium te voldoen;
 • 2 maanden voor aanvang 40% van het Honorarium te voldoen;

Duur overeenkomst:

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Wijziging overeenkomst:

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Perfect Transport de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Perfect Transport zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Perfect Transport de Opdrachtgever hierover van te voren inlichten.

Indien een vast Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal Perfect Transportdaarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Perfect Transport proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

Perfect Transport zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Perfect Transport kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Perfect Transport zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Verplichtingen Opdrachtgever:

De Opdrachtgever stelt Perfect Transport in de gelegenheid het werk te verrichten.

De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Perfect Transport.

De Opdrachtgever zorgt ervoor dat Perfect Transport tijdig kan beschikken over nodige goedkeuringen. Tevens zorgt de Opdrachtgever ervoor dat er opslag mogelijk ter beschikking staat ten behoeve van de werkzaamheden.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Perfect Transport het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Inboedel:

De inboedel van de Opdrachtgever dient transportwaardig verpakt te zijn door de Opdrachtgever zelf, tenzij anders van te voren overeengekomen in de opdracht.

Bij gebruik van verhuisliften is het eigen risico.

Alle goederen met gebruikssporen en/of slijtage zijn standaard uitgesloten van verzekering.

Kleine voorwerpen dienen op voorhand in gesloten dozen zijn verpakt, tenzij anders overeengekomen in de opdracht.

Glas dient door de Opdrachtgever reeds vooraf deugdelijk ingepakt te zijn. Perfect Transport is voor glas, hout, graniet, keramiek en marmer niet aansprakelijk bij transportschade.

Fragile goederen, zoals glas, hout, kunnen door Perfect Transport tegen meerprijs goed ingepakt worden met dekens en folie. Hier komt meerprijs voor extra inpakwerk.

Indien witgoed apparaten lekken tijdens het ophalen/transporteren/bezorgen dan is het geheel voor eigen risico voor de opdrachtgever

Aansluiten van witgoed en apparatuur is op eigen risico.

Het manoeuvreren bij smalle gangen, trappengang, liften en deuren is geheel voor risico van Opdrachtgever.

Opdrachtgever dient lift of trappen zelf af te dekken met karton of plastic.

Opdrachtgever dient parket, laminaat of vloerbedekking goed af te dekken met plastic of karton.

Meubels/planken dienen volledig gedemonteerd klaar te staan er mogen geen schroeven/stukjes uit te steken dit kan schade opleveren bij inladen.

Vergunningen:

De Opdrachtgever dient zelf vergunningen en ontheffingen voor de opdracht aan te vragen bij de gemeente. Indien dit niet het geval is, mag Perfect Transport de opdracht weigeren of gebeurt de opdracht op risico van de opdrachtgever.

Perfect Transport is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade hierdoor en kosten door nalatigheid van de opdrachtgever zullen voor rekening van de opdrachtgever zijn en dienen per direct betaald te worden vanaf de datum waarop de kosten en schades zijn ontstaan.

Transport Verzekeringen:

De Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om een standaard of aanvullende transportverzekering af te sluiten. Dit geschiedt overeenkomstig de voorwaarden van AVC 2002 en CMR.

Uitvoering overeenkomst:

Perfect Transport zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Perfect Transport heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Perfect Transport heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Perfect Transport het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Opdrachtgever niet wordt betaald, is Perfect Transport niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Perfect Transport het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Perfect Transport.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Perfect Transport het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

De toepassing van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Honorarium:

Het Honorarium en/of tarieven is in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. Indien de Opdrachtgever in het buitenland is gevestigd zal Perfect Transport geen BTW berekenen.

Het Honorarium is inclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal het Honorarium en/of tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Perfect Transport.

Van alle bijkomende kosten zal Perfect Transport tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Opdrachtgever kunnen worden berekend.

Wijziging honorarium:

Indien Perfect Transport bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Honorarium en/of tarief overeenkomt, dan is Perfect Transport gerechtigd tot verhoging van dit Honorarium of tarief, ook wanneer het Honorarium of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien Perfect Transport het voornemen heeft het Honorarium en/of het tarief te wijzigen, stelt zij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de verhoging van het Honorarium of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij

 • de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Perfect Transport rustende verplichting ingevolge de wet;
 • de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
 • Perfect Transport alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
 • bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

De Opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

Perfect Transport zal de Opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium of het tarief in kennis stellen. Perfect Transport zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Kortingscode:

Kortingscodes zijn geldig voor de termijn die Perfect Transport daarvoor heeft aangegeven.

Perfect Transport behoudt zich het recht voor ten alle tijden kortingen te wijzigen of stop te zetten.

De opdrachtgever dient zich te houden aan de eisen die Perfect Transport verbindt aan de geldigheid van de kortingscode. Indien de opdrachtgever zich niet aan deze eisen houdt kan deze geen aanspraak maken op de korting.

Uitvoeringstermijnen:

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door Perfect Transport opgegeven termijn.

Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien Perfect Transport gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Opdrachtgever deze aan Perfect Transport heeft verstrekt.

Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Perfect Transport schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Perfect Transport alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Perfect Transport zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Perfect Transport binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Risico-overgang transport consumenten:

Deze bepaling is alleen van toepassing op de Opdrachtgever in de hoedanigheid van consument.

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Opdrachtgever voor rekening en risico van Perfect Transport.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken in de macht van de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Consument of een door de Opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht.

Risico-overgang transport bedrijven:

Deze bepaling is alleen van toepassing op de Opdrachtgever in de hoedanigheid van bedrijf.

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Opdrachtgever voor rekening en risico van Perfect Transport.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aan te wijzen derde ter beschikking staan.

Betaling:

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Perfect Transport aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen.

Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij anders overeengekomen.

De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

Perfect Transport is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Opdrachtgever te factureren. Facturatie vindt maandelijks plaats.

Perfect Transport en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Perfect Transport en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Perfect Transport onmiddellijk opeisbaar.

Incassokosten:

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Perfect Transport, voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Perfect Transport, voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

Voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Perfect Transport pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Perfect Transport de Opdrachtgever na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

Opschorting:

Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Perfect Transport het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is Perfect Transport bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst Perfect Transport omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Perfect Transport kan worden gevergd.

Perfect Transport behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Ontbinding:

Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Perfect Transport bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is Perfect Transport bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst Perfect Transport omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Perfect Transport kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Perfect Transport kan worden gevergd;
 • de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
 • de Opdrachtgever komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Perfect Transport op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Indien Perfect Transport de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Perfect Transport niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Perfect Transport geleden schade.

Overmacht:

Een tekortkoming kan niet aan Perfect Transport of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Perfect Transport geen invloed kan uitoefenen en waardoor Perfect Transport niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen en extreme klimatologische omstandigheden of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, terroristische acties, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, ziekte van personeel, technische storingen alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Perfect Transport in redelijkheid niet van de Opdrachtgever mag worden verlangd.

Perfect Transport heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Perfect Transport zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel Perfect Transport als de Opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Perfect Transport zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien Perfect Transport ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Perfect Transport gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Garanties:

Perfect Transport garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.

Indien de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal Perfect Transport, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.

Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Opdrachtgever.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Opdrachtgever of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Perfect Transport in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Perfect Transport geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Onderzoek en reclame:

De Opdrachtgever is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval op het moment van aflevering van de goederen, te onderzoeken. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

De door Perfect Transport vervoerde goederen dienen bij aflevering te worden gecontroleerd op eventuele gebreken/schade. In geval van gebreken/schade dient de Opdrachtgever, in aanwezigheid van de verhuizers, deze schade te specificeren en dit schriftelijk vaststellen en  door te communiceren met het hoofdkantoor. Zodra de verhuizers zijn vertrokken kan geen aanspraak meer worden gedaan op eventuele gebreken/schade. Dit geldt tevens voor eventuele gebreken/schade die niet onmiddellijk zichtbaar zijn.

Bij het door communiceren van de schade zoals hierboven vermeldt dient de Opdrachtgever ten alle tijden de originele bon en het originele betalingsbewijs mee te sturen bij de schriftelijke vaststelling van de schade. Indien de originele bon niet beschikbaar is, is de Opdrachtgever gehouden een waarde bewijs op te vragen bij de leverancier.

Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

De eventueel gemaakte verzendkosten voor het op schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever terugzenden van de gebrekkige zaak zal Perfect Transport aan de Opdrachtgever vergoeden. Andere kosten dan verzendkosten zullen door Perfect Transport nooit worden vergoed, tenzij schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden nimmer vergoed wanneer de Opdrachtgever Perfect Transport niet schriftelijk om toezending heeft gevraagd.

De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Opdrachtgever Perfect Transport binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.

Aansprakelijkheid:

De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Perfect Transport is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Perfect Transport.

Perfect Transport is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever.

Perfect Transport is nimmer aansprakelijk voor schade aan planten, aquariums, dieren, trapzalen, antiek en vloeren.

Perfect Transport is niet aansprakelijk voor enigerlei schade jegens opdrachtgever, indien deze schade is ontstaan ten gevolge van het verstrekken door opdrachtgever van onjuiste informatie en/of ondeugdelijke materialen.

Perfect Transport vraagt puur om de foto’s en afmetingen om de volume te kunnen inschatten om zo de prijs te berekenen voor de offerte welke Perfect Transport naar u toe zal zenden.

Perfect Transport werkt uitsluitend met ervaren verhuizers. Indien anderen dan bij Perfect Transport medewerkers meehelpen met het uitvoeren van de opdracht, dan valt elke geleden schade veroorzaakt door medewerkers van Perfect Transport of derden aanwezig, niet onder de aansprakelijkheid van Perfect Transport.

De inboedel die in de vrachtwagen geplaatst worden door iemand anders dan het verhuispersoneel zijn niet verzekerd.

Enige vertraging kan optreden door het uitlopen van een verhuizing, zoals fileproblemen, slechte weersomstandigheden, verkeerd geparkeerde voertuigen. Perfect Transport  is hiervoor niet aansprakelijk en de kosten voor de wachttijd zijn altijd ten laste van de Opdrachtgever.

Perfect Transport is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Perfect Transport is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Perfect Transport kenbaar behoorde te zijn.

Perfect Transport is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

Indien Perfect Transport aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Perfect Transport beperkt tot maximaal € 10.000,- of tot het bedrag waarop de door Perfect Transport aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Perfect Transport overeenkomstig de verzekering draagt.

Indien schade is toegebracht aan de meubelstukken of anderszins gebreken worden vertoont als gevolg van het gebruik van de meubels, zijn deze uitgesloten van zowel de gewone als de aanvullende verzekering.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Perfect Transport vervalt binnen één jaar nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Perfect Transport of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Vrijwaring:

De Opdrachtgever vrijwaart Perfect Transport voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

Indien Perfect Transport uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Perfect Transport zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Perfect Transport en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Verjaringstermijn:

Voor alle vorderingen jegens Perfect Transport en de door Perfect Transport (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Intellectuele eigendom:

Perfect Transport behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Perfect Transport behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Geheimhouding:

Zowel Perfect Transport als de Opdrachtgever zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Verbod overname personeel:

Het is Opdrachtgever verboden gedurende de periode waarin opdrachtnemer werkzaamheden voor Opdrachtgever verricht alsmede gedurende een periode van 12 maanden na afloop daarvan, een of meer personeelsleden van Perfect Transport in dienst te nemen dan wel anderszins gebruik te maken van hun diensten op straffe van betaling aan opdrachtnemer van een vergoeding van € 5000,- onverminderd het recht van Perfect Transport om schadevergoeding te vorderen.

Nieuwsbrief:

De Opdrachtgever kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

De nieuwsbrief houdt de Opdrachtgever op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.

De Opdrachtgever ontvangt de nieuwsbrief per e-mail en/of per post.

De Opdrachtgever kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Opdrachtgever zal dan geen berichten meer ontvangen.

Wijziging algemene voorwaarden:

Perfect Transport heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

Perfect Transport zal de Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Toepasselijk recht en geschillen:

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Perfect Transport partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.

Perfect Transport stelt dat de Nederlandse rechter exclusief bevoegd is om te oordelen over geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

verhuisbedrijf Arnhem
perfect transport, Snel transport, Kosten besparen, Goedkoop verhuisbedrijf, Marktplaats vervoer, Verhuizen door heel Europa, Vervoer door heel Nederland

Perfect Transport

Snel transport
Kosten besparen
Goedkoop verhuisbedrijf
Marktplaats vervoer
Verhuizen door heel europa
Vervoer door heel Nederland

Perfect Transport heeft onze verhuizing van A tot Z geregeld. Erg correct afgehandeld en alles is netjes, en onbeschadigd, op ons nieuwe adres aangekomen. Toppers!

Henk van A.

Wij zijn recent verhuisd naar Nice (Frankrijk) en Perfect Transport heeft ons met de verhuizing geholpen. Alles is vooraf netjes afgesproken, en ook uitgevoerd zoals afgesproken. Wij zijn erg tevreden!
Merci beaucoup!


Fam. Huygens

Wij hebben onze nieuwe wasmachine via Markplaats aangeschaft en door Perfect Transport laten vervoeren. Erg vriendelijke verhuizers en goede service. Bedankt!


Ed van M.

Perfect Transport heeft voor ons een deel van de verhuizing ontzorgt. Wij hebben een grote hoekbank, die we (natuurlijk) graag onbeschadigd meenemen. De verhuizers hebben hem netjes afgedekt en meegenomen; nu staat hij te pronken in ons nieuwe huis.


H. ten Kate